Kleinschaligheid verblijfsvoorzieningen Zuidoost-Brabant

Landelijk is er een breed gedeelde wens en belangrijke opgave om de huidige (open en gesloten) residentiële voorzieningen om te vormen tot meer kleinschalige en gezinsgerichte behandel- en/of verblijfsvoorzieningen. Mede door het creëren van een minder institutionele sfeer, wat bijdraagt aan een veilig en positief leefklimaat, zorgt kleinschaligheid naar verwachting voor een beter resultaat van de behandeling.

Binnen de jeugdzorgregio Zuidoost-Brabant hebben de twee inkoopsamenwerkingen Een 10 voor de jeugd (Helmond, Peelgemeenten, Dommelvallei+ en Veldhoven) en Samen voor Jeugd (Eindhoven, BO-gemeenten, Kempengemeenten en A2-gemeenten) de samenwerking met elkaar gezocht, omdat deze ontwikkeling de schaalgrootte van respectievelijk 11 en 10 gemeenten overstijgt. Als vertrekpunt is er een gemeenschappelijke (regionale) ambitie op kleinschalige verblijfsvoorzieningen vastgesteld door de 21 gemeenten.

Kernboodschap gezamenlijke ambitie
De jeugdigen die vanwege hun eigen problematiek (tijdelijk) niet thuis, in een pleeggezin of een gezinshuis kunnen verblijven, kunnen op een veilige plek opgroeien en een behandeling ontvangen in een zo gezinsgericht mogelijke setting met persoonlijke aandacht en een individuele aanpak. De verblijfsvoorzieningen bevinden zich ‘zo thuis nabij mogelijk’, waardoor een jeugdige bij voorkeur nog naar dezelfde school en (sport)vereniging kan en met dezelfde vrienden kan afspreken. Het kunnen deelnemen aan ‘het gewone leven’ is een uitgangspunt, waardoor jeugdigen zich in hun eigen omgeving kunnen ontwikkelen en opgroeien.

Met ‘nabij thuis’ bedoelen we in eerste instantie binnen de eigen gemeente en als dit niet kan dan zoeken we zo dichtbij mogelijk. Een belangrijke voorwaarde is namelijk dat het sociale netwerk zoveel mogelijk betrokken kan worden bij de behandeling, wat naar verwachting een extra bijdrage levert aan een terugplaatsing in de thuissituatie.  Om zo goed mogelijk te kunnen voorzien in ‘nabij thuis’ voor iedere jeugdige is het belangrijk dat er ook aandacht is voor regionale spreiding van de schaarse verblijfsvoorzieningen jeugdhulp.

Om de transformatie naar kleinschalige verblijfsvoorzieningen te kunnen borgen spelen enkele randvoorwaarden een belangrijke rol. Zo moeten de kosten beheersbaar en in balans zijn met het maatschappelijk rendement en zijn er kritische prestatie indicatoren (KPI’s) nodig om te kunnen evalueren wat het effect is van deze beweging. Het streven is onder andere dat jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek minder verplaatst worden en de gemiddelde verblijfsduur van jeugdigen omlaag gaat.

Pilots in samenwerking met gecontracteerde jeugdhulpaanbieders verblijfsproducten
In de overeenkomsten van beide inkoopregio’s zijn productkaarten en tarieven opgenomen voor de verblijfsvoorzieningen waarmee geen of onvoldoende aansluiting gevonden kan worden bij de kleinschalige inrichting van verblijfsvoorzieningen. Daarom is besloten om in 2023 met één of meerdere pilots te starten voor de omvorming naar en het inzetten van kleinschalige verblijfsvoorzieningen in de regio Zuidoost-Brabant. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan jeugdhulpaanbieders die een subsidieaanvraag ingediend hebben voor de ‘SPUK vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp’.

De jeugdhulpaanbieders die in de regio Samen voor Jeugd en Een 10 voor de jeugd gecontracteerd zijn voor de verblijfsproducten en meer informatie willen over de omvorming naar kleinschalige verblijfsvoorzieningen, kunnen hiervoor terecht bij de aan hen verbonden contractmanager(s) van Samen voor Jeugd of Een 10 voor de jeugd.