Transformatie

Om focus in de transformatieopgave voor de komende jaren aan te brengen heeft de regio het Transformatieplan jeugdhulp Samen voor Jeugd 2022 – 2025 vastgesteld. Samen met onze partners in de regio willen we het transformatieplan verder gaan uitwerken en uitvoeren. 

Samen voor Jeugd heeft de transformatieopgaven voor de komende periode gebundeld in drie thema’s

Thema 1: Dichtbij

Alle jeugdigen binnen Samen voor Jeugd kunnen opgroeien en zich ontwikkelen in hun eigen omgeving. Is daarvoor extra ondersteuning nodig dan regelen we dat ‘dichtbij’. Thuis, in de wijk, op school en zo gewoon mogelijk. Samenwerking tussen betrokkenen bij de jeugdige is daarbij belangrijk.

Opgaven:

  • Meer individuele voorzieningen worden als basis- of collectieve voorzieningen ingezet.
  • Verbeteren aansluiting jeugdhulp, onderwijs en kinderopvang.

 

Thema 2: Thuis

Alle jeugdigen binnen Samen voor Jeugd groeien ‘thuis’ op. Thuis als de plek waar men zich veilig en op zijn gemak voelt. De invulling van het begrip ‘thuis’ is maatwerk. Bij voorkeur is dat bij de eigen ouders. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is dragen we zorg voor een vervangend ‘thuis’ door de inzet van pleegzorg, een gezinshuis of kleinschalige woonvoorzieningen in de buurt.

Opgaven:

  • Meer kinderen groeien zo thuis mogelijk op in een veilige omgeving.
  • Meer kinderen krijgen hulp in een veilige thuissituatie.
  • Als thuis niet kan, dan verblijf meer dichtbij en kleinschaliger

 

Thema 3: Integraal

Alle jeugdigen binnen Samen voor Jeugd krijgen de juiste hulp op maat, ook jeugdigen/gezinnen met een hulpvraag die inzet vraagt vanuit meerdere sectoren, domeinen of wetten. Meerdere vormen van ondersteuning worden in samenhang en ondersteunend aan elkaar georganiseerd.  De lokale toegang werkt samen met diverse partijen in het zorgveld, waar mogelijk vanuit het principe één gezin, één plan, één coördinator/regisseur. Een goede samenwerking van de verschillende partijen in het zorgveld is helpend bij dit thema.

Opgaven:

  • Betere doorgaande lijn van 18- naar 18+
  • Meer afgestemde ondersteuning tussen verschillende sectoren
  • Korte lijnen en samenwerking​​​​​​​
  • Crisishulp wordt integraler aangeboden