Innovatiebudget voor nieuwe ideeën

Het versterken van het jeugdhulplandschap in samenwerking met jeugdhulpregio’s. Dat is één van de speerpunten voor 2023 van BEN. De Jeugdhulpregio’s ontvangen hiervoor een  regionaal innovatiebudget.

Het regionaal innovatiebudget is bedoeld om eerder beter passende hulp in te zetten met en voor gezinnen om te voorkomen dat de hulpvragen complexer worden. Samenwerking met gezinnen en partners is hierbij uitgangspunt. De subsidiemiddelen worden eenmalig verstrekt voor een looptijd van 2 jaar (2023 en 2024).

Het regionaal innovatiebudget is door de jeugdhulpregio’s te gebruiken voor:

  1. Nieuwe initiatieven te ondersteunen of door te ontwikkelen. In samenwerking met gezinnen en partijen *) in de jeugdhulpregio ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven die bijdragen aan het samen eerder en beter passende hulp inzetten met en voor gezinnen. Voorbeelden: inrichten van samenwerkingen, onderzoek, inzet ervaringsdeskundigheid en regievoering.
  2. Gezamenlijk leren met de partijen in de jeugdhulpregio. Samen analyseren, leren en reflecteren, het open staan voor andere perspectieven en oplossingen, samen systemisch leren werken waarbij de samenwerkingsrelatie met gezinnen voorop staat, samen afwijken van vaste patronen, alternatieve (out-of-box) oplossingen, samen verdragen en vertragen. Het gezamenlijk scholen, oriëntaties in het werkveld, gezamenlijke uitvoeren, leren van elkaars expertise, enz. worden hierbij gestimuleerd. Daarbij is tijd nemen om te overdenken en kritisch mee te kijken belangrijk. De subsidiemiddelen kunnen ook worden ingezet om een goede inschatting, analyse en verklaring te maken, zodat er beter passende hulp ingezet kan worden met en voor het gezin.

Voorwaarden

De jeugdhulpregio’s kunnen samen met de partners de subsidiemiddelen gebruiken om initiatieven te ontwikkelen om de voorkant te versterken door beter samen te werken met en voor gezinnen om te voorkomen dat de hulpvragen complexer worden, gericht op (1 van) de 2 onderwerpen zoals hierboven geformuleerd. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn:

  • In samenwerking met gezinnen en partijen in de jeugdhulpregio: gemeenten, RETs, jeugdhulpaanbieders (J&O, LVB, (volwassen)GGZ, gesloten), GI’s, ervaringsdeskundigen, enz. Voor inzet van subsidiemiddelen moet er steun zijn van de partijen oftewel toetsing of de juiste keuzes gemaakt worden voor inzet van de middelen in de jeugdhulpregio.
  • Het draagt bij aan het samen leren. De geleerde lessen worden gedeeld met BEN en andere jeugdhulpregio’s. Op een congres in oktober/november 2023 delen de jeugdhulpregio’s hun ervaringen en geleerde lessen.
  • Het geleerde moet overdraagbaar zijn, zodat BEN en andere jeugdhulpregio’s dit ook kunnen gebruiken.
  • De plannen voor besteding van middelen worden voor 1 april 2023 ingeleverd bij BEN. De plannen worden in de regio samen met het (voorzitter/coördinator) RET gemaakt en een data-analyse van BEN op basis van de RET-monitor dient als onderlegger voor het plan. 
  • BEN volgt de voortgang. Er zijn 2 tussentijdse evaluaties (1 keer in 2023 en 1 keer in 2024) en 1 eindevaluatie (eind 2024).

*) Met partijen in de jeugdhulpregio bedoelen we: gemeenten, jeugdhulpaanbieders (J&O, LVB, (volwassen)GGZ, gesloten), GI’s, ervaringsdeskundigen, enz.

Ideeën die aan de voorwaarden voldoen mogen voor onze regio ingezonden worden aan samenvoorjeugd@eindhoven.nl.